top of page
Algmene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van Bellezza by Zonna  gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen Bellezza by Zonna en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

 

2. Plichten van de salon
Bellezza by Zonna biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van Bellezza by Zonna moet zij dit zo spoedig mogelijk binnen 24 uur melden.

 

3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt de wimpersalon 50% van het bedrag in rekening.

Bij een ‘no show’ , niet afzeggen en/of niet op afspraak verschijnen, de locatie te verlaten waardoor de behandeling niet uitgevoerd kan worden, wordt er het gehele bedrag in rekening gebracht.

In de eerste 48 uur na de behandeling, mag u het behandelende gebied niet nat maken of vette producten aanbrengen. 

 

Wanneer Bellezza by Zonna heeft aangegeven bepaalde (oog)producten niet te gebruiken rondom uw ogen en wenkbrauwen, en u heeft dit toch gebruikt, dan is Bellezza by Zonna hier niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor.

 

4. Betaling
1. De cliënt is verplicht online direct 50% te voldoen of wanneer er niet online is geboekt, na afloop van de behandeling de betaling volledig te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. Bellezza by Zonna meldt alle prijzen zichtbaar online.

2. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

3. De gemelde behandel prijzen zijn inclusief 21% btw.

4. De opdrachtgever moet direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via contant, betaalverzoek of per pin voldoen. 

5. De cursist moet het totale verschuldigde lesgeld volledig hebben voldaan, vóór de start van de cursus, of wanneer er in 2 delen betaald wordt, moet het maximaal binnen 30 dagen na de eerste deel betaling worden voldoen.

6. De cursist is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres. 

7. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Bellezza by Zonna de cursist deelname aan de training ontzeggen. 

8. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de cursist. 

5. Annuleren, beëindigen & opschorten van de overeenkomst

1. Annuleren door de opdrachtgever voor behandelingen kan uitsluitend tot uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen afspraak en moet schriftelijk worden gedaan. Indien annulering niet minimaal 48 uur voor de overeengekomen afspraak plaatsvindt, wordt 50% van de overeengekomen behandeling in rekening worden gebracht. Bij het niet komen opdagen op de afspraak, wordt 100% van de overeengekomen behandeling in rekening gebracht. 

2. Aanbetalingen (S)PMU worden in geen enkel geval terugbetaald. Bellezza by Zonna biedt de mogelijkheid om een geannuleerde afspraak éénmalig kosteloos te verschuiven naar een andere beschikbare datum. Voor behandelingen moet dit minimaal 48 uur van ten voren in overleg worden afgestemd en bevestigd worden door Bellezza by Zonna. Wanneer een (S)PMU afspraak nogmaals wordt geannuleerd/verzet komt de eerste aanbetaling te vervallen en wordt er een nieuwe aanbetaling gerekend. De eerste aanbetaling van €50,- komt dan te vervallen en wordt niet terug gegeven of berekend met het resterende bedrag.

3. Wanneer een cursist niet kan deelnemen aan de training kan er worden uitgesteld naar een volgende datum. Dit moet gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Bellezza by Zonna. Dit moet tevens bevestigd worden door Bellezza by Zonna. 

4. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de lessen waarvoor een cursist zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten gerekend van 50% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de lessen, wordt 75% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Kortingen op het lesgeld hebben geen gelijke vermindering van het totale lesgeld dat verschuldigd is bij annulering tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. 

5. Bellezza by Zonna behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende cursisten te annuleren. De cursisten worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt. 

6. Indien de opdrachtgever later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, maar maximaal 15 minuten te laat aanwezig is, wordt de verloren tijd ingekort op de behandelduur en blijft het overeengekomen bedrag van de behandeling volledig verschuldigd. Komt de opdrachtgever meer dan 15-30 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan, dan kan Bellezza by Zonna de overeenkomst annuleren en 100% van de overeengekomen behandeling in rekening brengen. 

7. Indien de cursist later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, maar te laat aanwezig is, wordt de verloren tijd ingekort op de cursusduur en blijft het overeengekomen bedrag van de cursus volledig verschuldigd. Komt de cursist meer dan 60 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan, dan kan Bellezza by Zonna de afspraak te annuleren. In dit geval zal 100% van het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht. 

8. Bellezza by Zonna moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de opdrachtgever dan wel de cursist melden. 

9. Partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 5.1 tot en met 5.8 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht op basis van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek: “Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.”. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 24 uur voor aanvang van de cursus of behandeling, kwalificeert niet als overmacht. COVID-19 en uitbraak van epidemieën valt onder overmacht. 

6. Tussentijds beëindigen van de training

1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld. 

2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld. 

 

7. Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

1. De cursist verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan. 

2. Op het door ontwikkelde BrowTycoon en de overige trainingen van Bellezza by Zonna cursusmateriaal rust het auteursrecht. 

3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bellezza by Zonna.

 

7. Diploma's en Certificaten

1. Na het afronden van de training ontvangt de cursist een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de trainingsdag. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd, kan Bellezza by Zonna het uitreiken van een certificaat weigeren. 

2. Aan diploma’s en certificaten van Bellezza by Zonna kunnen geen rechten worden ontleend. 

8. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Bellezza by Zonna vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Bellezza by Zonna neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Bellezza by Zonna  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bellezza by Zonna zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

9. Garantie
Bellezza by Zonna geeft de cliënt 4 dagen garantie op de behandeling en de producten.

 

Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door Bellezza by Zonna
• De cliënt niet de adviezen heeft opgevolgd als voorgeschreven door Bellezza by Zonna
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd

 

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een product bij Bellezza by Zonna gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de wimpersalon doch binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

 

De garantie op wimperextensions vervalt na vijf dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 3 dagen na de behandeling te melden. Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de wimperextensions buiten de salon. Er geldt op deze behandeling géén restitutie.

 

10. Aansprakelijkheid
Bellezza by Zonnais niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bellezza by Zonna is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Een patch test kan online geboekt worden bij twijfel van allergie, deze kosten zijn €5,-. Blijkt er een allergische reactie optreden binnen 48 uur, dan zal de salon deze kosten op zich nemen als service. 

 

11. Beschadiging & Diefstal
Bellezza by Zonna heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bellezza by Zonna meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bellezza by Zonna. Bellezza by Zonna moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bellezza by Zonna de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Bellezza by Zonna en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Bellezza by Zonna is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Bellezza by Zonna.

 

Bellezza by Zonna kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

 

Bellezza by Zonna betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Bellezza by Zonna aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

 

De website van Bellezza by Zonna bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

bottom of page